తిరుపతికి వెళ్ళే ప్రతి భక్తుడికి 13 ఉచిత సేవలు తెలియాలి. ఒక్క రూపాయి చెల్లించనక్కర్లేదు.

తిరుపతికి వెళ్ళే ప్రతి భక్తుడికి 13 ఉచిత సేవలు తెలియాలి. ఒక్క రూపాయి చెల్లించనక్కర్లేదు.

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Share