18 నవంబర్ అమావాస్య రోజు ఆవు పాలతో ఇలా చేస్తే ఐశ్వర్యం ?

18 నవంబర్ అమావాస్య రోజు ఆవు పాలతో ఇలా చేస్తే ఐశ్వర్యం ? ..కార్తీక మాసం చివరి రోజు అయిన కార్తీక అమావాస్య రోజు అంటే నవంబర్ 18 న ఆవుపాలతో ఇలా పూజ చేస్తే ఆ ఇంట్లో అంత మంచే జరుగుతుంది.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Share